Tổng Công ty VLXD Số 1- CTCP (FiCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng ngày 29/06/2020, tại khách sạn Vitory, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty VLXD Số 1 - CTCP (FiCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự Đại hội có Ông Tô Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty FiCO, cổ đông chiến lược Chủ tịch tập đoàn Xuân Cầu; ông Nguyễn Xuân Thắng thành viên HĐQT, Tổng giám đốc cùng các ông/bà trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát cùng 17 đại biểu ứng với 126.189.262 cổ phần, chiếm 99,36% tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Xuân Thắng – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc TCT FiCO – báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

 

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của FiCO thông qua 08 nội dung quan trọng bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 của BKS; Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ về bổ nhiệm thành viên HĐQT là ông Võ Thành Nhân gữi chức vụ thành viên HĐQT Tổng Công ty VLXD Số 1, nhiệm kỳ 2016-2021; Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2019; Thông qua tờ trình BCTC năm 2019 đã được kiểm toán của Tổng Công ty; Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT,BKS năm 2019 và thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Thông qua tờ trình lựa trọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua đạt tỷ lệ 100%.

Ông Hồ Đình Thuần – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc TCT FiCO - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT

 

Năm 2019 là một năm khá khó khăn với Tổng Công ty FiCO, bởi sự biến động tăng của yếu tố đầu vào (như dầu FO, CNC, than, điện) và việc ngưng cấp phép cho dự án bất động sản ở thị trường TP.HCM, vì thế doanh thu và lợi nhuận hợp cộng của Tổng Công  ty chỉ đạt 87% và 85% so với kế hoạch. Ban điều hành Tổng Công ty đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao như: Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị tập trung theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Hoàn thành việc tái cơ cấu, sắp xếp mô hình tổ chức của Tổng Công ty; các ban nghiệp vụ và khối vật liệu hoàn thiện bước đầu đã phát huy hiệu quả; Xây dựng và hoàn thiện cơ chế lương, thưởng của Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc; tăng cường các giải pháp quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển các lĩnh vực và sản phẩm tiềm năng, có giá trị cao, tạo bước đột phá hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 và những năm tiếp theo. Song song việc tập trung mọi nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Tổng Công ty luôn quan tâm và ưu tiên đến công tác chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động ngày một tốt hơn.

Ông Nguyễn Hoài Thu – Tổ trưởng tổ thư ký – đọc biên bản và nghị quyết đại hội

Tổng Công ty FiCO