Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Bà Đỗ Thị Hiếu

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Ông Phạm Việt Thắng

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Cao Trường Thụ

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực

Ban kiểm soát

Ông Đào Quang Sơn

Trưởng ban Kiểm soát

Bà Trần Linh Chi

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Lê Văn Huy

Thành viên Ban kiểm soát

Ban điều hành

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Tổng giám đốc

Ông Cao Trường Thụ

Phó Tổng giám đốc thường trực

Ông Lã Thái Hiệp

Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng

Lãnh đạo các ban nghiệp vụ

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

Phụ trách Văn phòng

Ông Nguyễn Xuân Thành

Trưởng ban Nhân sự

Ông Ngô Xuân Chính

Trưởng ban Thương mại Thị trường

Lãnh đạo các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết
Ông Nguyễn Xuân Thắng Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO
Ông Yeoh Keong Junn Tổng giám đốc CTCP Xi măng FiCO Tây Ninh
Ông Đinh Phước Thọ Tổng giám đốc CTCP Phước Hòa FiCO
Ông Trịnh Minh Tiến Tổng giám đốc CTCP Cơ khí XD Tân Định FiCO
Ông Trần Hưng Lương Tổng giám đốc CTCP Gạch men Thanh Thanh.
Ông Võ Văn Tùng Tổng giám đốc CTCP Vitaly
Ông Trịnh Tiến Bảy Tổng giám đốc CTCP Hóa An
Ông Nguyễn Văn Phúc Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cát Cam Ranh FiCO
Bà Đoàn Kim Thanh Tổng giám đốc CTCP FiCO Công nghệ cao (FiCO Hitech)
Ông Đỗ Văn An Tổng giám đốc CT TNHH Xây dựng FiCO- COREA
Ông LOH JOO KHIM (STEVEN ) Tổng giám đốc CTCP Bêtông FiCO PAN-UNITED
Ông Nguyễn Văn Phong Tổng giám đốc CTCP Khoáng sản FiCO Bình Phước (BiFiCO)
Ông Nguyễn Đức Lợi Tổng giám đốc Công ty CP Gạch Đông Nam Á
Công đoàn Tổng công ty
Bà Vũ Thị Lê Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng công ty