Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Ngọc Bền

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Hồ Đình Thuần

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực

Ông Lê Đức Huy

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đào Trọng Khanh

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

Ông Phạm Việt Thắng

Trưởng ban Kiểm soát

Ông Hồ Bảo Hùng

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Đào Quang Sơn

Thành viên Ban kiểm soát

Ban điều hành

Ông Hồ Đình Thuần

Phó Tổng giám đốc thường trực

Ông Lã Thái Hiệp

Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư

Lãnh đạo các ban nghiệp vụ

Bà Nguyễn Ngọc Tuyền

Kế toán trưởng

Ông Cao Trường Thụ

Chánh Văn phòng

Ông Nguyễn Văn Dương

Trưởng ban Thương mại

Ông Nguyễn Xuân Thành

Trưởng ban Nhân sự

Ông Lê Minh Đức

Trưởng ban Công nghệ

 Ông Phan Trọng Tú

Phó ban Đầu tư dự án PPP

 Ông Phạm Thanh Hùng  Trưởng ban QLDA FiCO Home - Phan Huy Ích
Lãnh đạo các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết
Ông Trịnh Bửu Tuân Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO
Ông Nguyễn Công Bảo Tổng giám đốc CTCP Xi măng FiCO Tây Ninh
Ông Đinh Phước Thọ Tổng giám đốc CTCP Phước Hòa FiCO
Ông Nguyễn Tiến Hồng Tổng giám đốc CTCP Cơ khí XD Tân Định FiCO
Ông Trần Hưng Lương Tổng giám đốc CTCP Gạch men Thanh Thanh.
Ông Võ Văn Tùng Tổng giám đốc CTCP Vitaly
Ông Trịnh Tiến Bảy Tổng giám đốc CTCP Hóa An
Ông Trần Phúc Ái Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cát Cam Ranh FiCO
Ông Phạm Thanh Hùng Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc FiCO
Bà Đoàn Kim Thanh Tổng giám đốc CTCP FiCO Công nghệ cao (FiCO Hitech)
Ông Đỗ Văn An Tổng giám đốc CT TNHH Xây dựng FiCO- COREA
Ông LOH JOO KHIM (STEVEN ) Tổng giám đốc CTCP Bêtông FiCO PAN-UNITED
Ông Nguyễn Văn Phong Tổng giám đốc CTCP Khoáng sản FiCO Bình Phước (BiFiCO)
 Ông Vũ Thanh Hải Giám đốc chi nhánh FiCO Hà Nội
Công đoàn Tổng công ty
Bà Vũ Thị Lê Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng công ty