Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Bà Đỗ Thị Hiếu

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Cao Trường Thụ

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Ông Phạm Việt Thắng

Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc

Đặng Minh Thừa

Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Xuân Thắng

Thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Ông Đào Quang Sơn

Trưởng ban Kiểm soát

Bà Trần Linh Chi

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Lê Văn Huy

Thành viên Ban kiểm soát

Ban điều hành

Ông Cao Trường Thụ

Tổng giám đốc

Ông Phạm Việt Thắng

Phó Tổng giám đốc kiêm Phụ trách Tài chính kế toán

Lãnh đạo các ban nghiệp vụ

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

Phụ trách Văn phòng

Ông Nguyễn Xuân Thành

Trưởng ban Nhân sự

Ông Đặng Xuân Long

Phụ trách Ban Đầu tư và M & A

 Ông Nguyễn Hoài Thu Phụ trách Ban Kế hoạch & Sản xuất vận hành
 Ông Nguyễn Văn Dương Phụ trách Ban Thương mại
 Ông An Văn Minh Trưởng ban QLDA hạ tầng
Lãnh đạo các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết
Ông Cao Trường Thụ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO
Ông Ngô Xuân Chính Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO
Ông Yeoh Keong Junn Tổng giám đốc CTCP Xi măng FiCO Tây Ninh
Ông Đinh Phước Thọ Tổng giám đốc CTCP Phước Hòa FiCO
Ông Trịnh Minh Tiến Tổng giám đốc CTCP Cơ khí XD Tân Định FiCO
Ông Trần Hưng Lương Tổng giám đốc CTCP Gạch men Thanh Thanh.
Ông Võ Văn Tùng Tổng giám đốc CTCP Vitaly
Ông Trịnh Tiến Bảy Tổng giám đốc CTCP Hóa An
Ông Nguyễn Văn Phúc Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cát Cam Ranh FiCO
Bà Đoàn Kim Thanh Tổng giám đốc CTCP FiCO Công nghệ cao (FiCO Hitech)
Ông Nguyễn Hoài Nam Tổng giám đốc CT TNHH Xây dựng FiCO- COREA
Ông LOH JOO KHIM (STEVEN ) Tổng giám đốc CTCP Bêtông FiCO PAN-UNITED
Ông Nguyễn Đức Lợi Tổng giám đốc Công ty CP Gạch Đông Nam Á
Công đoàn Tổng công ty
Bà Vũ Thị Lê Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng công ty