Công ty CP VITALY tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 27/04/2018, Công ty CP VITALY tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đôngthường niên năm 2018. Căn cứ Biên Bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội do Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 30 người, đại diện cho 6.549.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,86 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP VITALY được tổ chức lần thứ 1 hội đủ yếu tố pháp lý để tiến hành.

Đại hội đã nhất trí, biểu quyết 100% thông qua nghị quyết gồm những nội dung sau:

 1. Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017.
 3. Thông qua phương hướng nhiệm vụ KH SXKD năm 2018.
 4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2017.
 6. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2017.
 7. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017
 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
 9. Thông qua mức thù lao HĐQT & BKS năm 2018.
 10. Thông qua Quy chế quản trị Công ty CP VITALY
 11. Thông qua Quy chế bầu cử và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015÷2020:

       Kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015÷2020: Ông Hoàng Văn Vững trúng cử UV.BKS Công ty CP VITALY.

       Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP VITALY thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 10g55 cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vitaly:


Ông Võ Văn Tùng – Tổng Giám đốc Công ty – trình bày báo cáo


Ông Bùi Thanh Long – Chủ tịch HĐQT Công ty – phát biểu tại đại hội


Đại hội tiến hành bẩu bổ sung nhân sự


Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vitaly