Công ty CP Bao bì và Khoáng sản Số 1 tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 08/05/2018 tại KCN SX tập trung Bình Chuẩn – Thuận An – Bình Dương, Công ty CP Bao bì & Khoáng sản Số 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự Đại hội có các đồng chí HĐQT, Ban Điều hành và 13 cổ đông đại diện cho 786.450 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 91,88% tổng số cổ phiếu có quyền tham dự Đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua 100% các nội dung sau:

 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017.
 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018.
 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2017.
 5. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2017.
 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
 7. Thông qua mức thù lao HĐQT & BKS năm 2018.
 8. Thông qua về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Năm 2017 Công ty CP Bao bì & Khoáng sản Số 1 gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ, nguyên nhân chính do sự biến động và khan hiếm nguyên liệu đầu vào đã làm cho giá nguyên liệu tăng bình quân 7,4%, trong khi giá bán tăng bình quân là 2,4%. Mặt khác thị trường đầu ra của công ty vốn còn gặp nhiều khó khăn, khách hàng hiện tại vẫn tập trung vào hai khách hàng truyền thống là 02 cổ đông lớn của Công ty là Công ty CP Vitaly và Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh. Vì thế năm 2017, Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD:

 • Tổng Doanh thu : 31.715 triệu đồng đạt 91,93% kế hoạch.
 • Lợi nhuận trước thuế : 744 triệu đồng đạt 52% kế hoạch.
 • Cổ tức : 5% đạt 71,43% kế hoạch.

    (*) Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018:

 • Tổng Doanh thu : 33.305 triệu đồng.
 • Lợi nhuận trước thuế : 1.004 triệu đồng.
 • Cổ tức : 7% .

Để hoàn thành kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018, HĐQT tập trung chỉ đạo một số giải pháp sau :

- Nâng cao năng lực trong điều hành, quản lý, khắc phục khó khăn vướng mắc nguyên liệu đầu vào, cân đối nguồn vốn đảm bảo và chủ động nguồn vốn trong hoạt động SXKD.

- Tăng cường tiếp thị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao công suất sử dụng máy móc thiết bị.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, cân đối định mức tồn kho hợp lý và trích lập các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, công nợ phải thu khó đòi nhằm bảo tồn và sử dụng vốn hiệu quả.

Các cổ đông tham dự Đại hội mong muốn, tin tưởng vào sự quản trị và điều hành của HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao bì & Khoáng sản Số 1:


Ông Nguyễn Hữu Tài  – Tổng Giám đốc Công ty – trình bày báo cáo


Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – UV.HĐQT Công ty – trình bảy báo cáo


Bà Vũ Thị Lê – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày báo cáo tại Đại hội