Nghị quyết về công tác nhân sự tại TCT Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP và các đơn vị