Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cơ Khí Xây dựng Tân định FiCO: Đặt mục tiêu tăng trưởng Doanh thu và lợi nhuận

Ngày 14/04/2018, tại Hội trường Công ty CP Cơ khí Xây dựng Tân Định FiCO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018, đồng thời xây dựng chiến lược kinh doanh và định hướng phát triển thị trường nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018 đã đề ra.

Năm 2017 Công ty CP Cơ khí Xây dựng Tân Định FiCO tuy chưa đạt được kế hoạch SXKD đã đề ra, nhưng đã có bước chuyển biến tích cực, giữ vững hoạt động SXKD, giảm lỗ lũy kế và đảm bảo việc làm thu nhập của người lao động. Tổng Doanh thu năm 2017 là 32 tỷ đạt 72,79% kế hoạch và 100,2% so với năm 2016, trong đó:

  • Kinh doanh sen vòi đạt doanh thu khoảng 43% so với kế hoạch, chủ yếu là bán hàng tồn kho . Trong khi đó thị trường có nhiều đối thủ cạnh tranh với nhiều mẫu mã hàng hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Sản phẩm tồn kho thì mẫu hàng hóa lỗi thời và nguồn vốn lưu động của công ty cạn kiệt dẫn đến kinh doanh thương mại cũng gặp nhiều khó khăn.
  • Doanh thu kinh doanh khuôn đạt 66% kế hoạch, do nguồn tài chính eo hẹp không theo kịp cơ chế cạnh tranh về nguồn lực nên không tạo sự hấp dẫn để thu hút và giữ chân người lao động. Thị trường gia công khuôn trong nước và Trung Quốc ngày càng khốc liệt đưa đến Công ty phải hạ giá bán từ 15-20%.
  • Dù nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ của các công ty thành viên như Công ty Tafico, Công ty CP Gạch men Thanh Thanh, Công ty CP Vitaly nhưng doanh thu của lĩnh vực gia công cơ khí chỉ đạt 80% kế hoạch.

Năm 2018, Công ty CP Cơ khí XD Tân Định FiCO đặt mục tiêu tổng doanh 46 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2,74 tỷ đồng, tập trung vào chiến lược phát triển các sản phẩm sen vòi và gia công cơ khí. Bên cạnh đó tìm kiếm các đối tác mới từ các công ty thành viên trong Tổng Công ty FiCO và đối tác bên ngoài (Xi măng Vicem, Xi măng Tây Đô, Đồng Lâm…).

Trên cơ sở đó, Ban Điều hành Công ty tin tưởng rằng, năm 2018 sẽ là năm đánh dấu trong các lĩnh vực hoạt động phát triển kinh doanh; củng cố vị thế trên thị trường sen vòi, khuôn gạch và gia công cơ khí.