Đại hội Cổ đông Công ty CP Phước Hòa FiCO

Ngày 20/4, Công ty CP Phước Hòa FiCO (Công ty Phước Hòa) đã tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018. Đại hội cổ đông thường niên Công ty Phước Hòa năm 2018 thông qua nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2017 và trọng tâm hoạt động 2018; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và trọng tâm công tác năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Ngân sách và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát; Quy chế quản trị Công ty Phước Hòa.


Đại hội nhất trí với kế hoạch kinh doanh năm 2018 được trình bày tại Đại hội, cụ thể:

  1. Các chỉ tiêu kinh doanh 2018:

     - Tổng doanh thu        : 285.000 triệu đồng

     - Lợi nhuận trước thuế  : 21.000 triệu đồng

     - Lợi nhuận sau thuế : 16.800 triệu đồng

  1. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
  • Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng CP dự kiến phát hành thêm : 500.000 cổ phần
  • Giá trị CP phát hành thêm theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng

- Đối tượng phát hành: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Phước Hoà Fico có tên trong danh sách Cổ đông của công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền.

- Thời gian thực hiện : Trong quý 2/2018.

  1. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

   - Lợi nhuận trước thuế : 21.000.000.000 đồng

   - Thuế thu nhập doanh nghiêp: 4.200.000.000 đồng

   - Lợi nhuận sau thuế : 16.800.000.000 đồng

Kế hoạch trích lập các quỹ và chia cổ tức 2018:

  • Cổ tức trích 25% vốn điều lệ : 7.500.000.000 đ
  • Thù lao HĐQT và BKS trích 6% LN: 1.008.000.000 đ                                                                                       
  • Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 20% LN: 3.360.000.000đ

Quỹ đầu tư phát triển trích 29,36% LN: 4.932.000.000 đ

4. Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.