Sơ đồ tổ chức

Tổng công ty vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP(Fico)
Các chi nhánh
Các công ty con
Các công ty liên doanh, liên kết