Tổng Công ty FiCO tổ chức Đại Hội đồng cổ đông năm 2018, với mục tiêu đến năm 2022 trở thành doanh nghiệp sản xuất và cung cấp VLXD, dịch vụ thương mại VLXD hàng đầu Việt Nam

Đến tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, ông Đậu Minh Thanh – Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Xây dựng; ông Tô Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu – cổ đông chiến lược; ông Hoàng Hải – Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng; Đại diện Ngân hàng Vietinbank, Ngân hàng VIB, Ngân hàng Agribank cùng gần 24 cổ đông và người được ủy quyền sở hữu 126.214.762 cổ phiếu chiếm tỷ lệ tham dự là 99,38%.


Ông Hồ Đình Thuần - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày qua Chương trình
 Quy chế tổ chức và Nội quy Đại hội

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các tờ trình, các báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ban Kiểm soát Tổng Công ty với tỷ lệ đồng thuận cao, nội dung cụ thể bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, mục tiêu chiến lược 2018-2022 và kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP.

- Báo cáo thẩm tra BCTC 2017, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Tờ trình báo cáo ĐHĐCĐ về thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Tờ trình thông qua BCTC 2017 đã kiểm toán của Tổng Công ty.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2017.

- Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.


Ông Nguyễn Ngọc Bền – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty – Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Ông Nguyễn Ngọc Bền Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty FiCO khẳng định năm 2017 hoạt động của HĐQT đã bám sát vào nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Tổng Công ty, tập trung chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty và của các đơn vị thành viên. Năm 2017 là năm đầu tiên Tổng Công ty hoạt theo mô hình Công ty cổ phần, HĐQT đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quản trị; Ban hành quy chế quản lý tài chính; quy chế hoạt động của phòng kiểm toán nội bộ; quy chế phân phối lương, thưởng và quy chế Người đại diện vốn FiCO. Thực hiện tái cơ cấu mô hình tổ chức của Công mẹ, chuyển đổi mô hình hoạt động của chi nhánh và công ty trực thuộc; tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện đầu tư vào các dự án trọng điểm và các lĩnh vực có lợi thế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và phù hợp với mô hình đổi mới và định hướng phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn 2018-2022.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của toàn Tổng Công ty, với các chỉ tiêu chủ yếu là doanh thu 9.000 tỷ đồng; lợi nhận trước thuế là 520 tỷ đồng và hướng đến mục tiêu phấn đấu đến năm 2022 doanh thu toàn Tổng Công ty đạt từ 15.000-18.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt từ 800-1200 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng phát triển trong giai đoạn 2018-2022, HĐQT tiếp tục chỉ đạo công tác tái cấu trúc bộ máy hoạt động của Cơ quan TCT theo hướng tinh gọn, tiết giảm chi phí quản lý và nâng cao năng lực trong công tác quản trị và điều hành của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt 5 lĩnh vực trọng yếu của Tổng Công ty đó là:Lĩnh vực Xi măng và sản phẩm sau xi măng; Khai thác và chế biến khoáng sản; kinh doanh vật liệu hoàn thiện; thương mại và lĩnh vực đầu tư hạ tầng - bất động sản.


Ông Phạm Việt Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát – Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
và kế hoạch hoạt động năm 2018


Ông Đậu Minh Thanh – Vụ trưởng Vụ QL Doanh nghiệp – phát biểu tại đại hội


Ông Tô Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Xuân Cầu, cổ đông chiến lược – phát biểu tại đại hội

Năm 2018 sẽ là năm bản lề đánh dấu sự phát triển của Tổng Công ty FiCO, các cổ     đông tham dự Đại hội tin tư ởng và hy vọng với sự năng động, quyết đoán và hiệu quả trong công tác chỉ đạo và điều hành của HĐQT, Ban điều hành cùng với đội ngũ cán bộ, người lao động có tính chuyên nghiệp, thời gian tới Tổng Công ty sẽ tạo ra một tầm vóc mới, sức mạnh mới, thương hiệu FiCO ngày càng lớn mạnh trên thị trường trong nước và khu vực, đồng thời gia tăng lợi ích cho các cổ đông, cho người lao động và cộng đồng xã hội.