Thông tin về chấp thuận của Sở HNX cho giao dịch cổ phiếu FiCO từ ngày 2-5

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm bên dưới:

thong-bao-ve-viec-chap-thuan-fico.pdf