Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 • Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP,

Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP

 • Trụ sở chính:Tầng 15 Sailing Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
 • Điện thoại:(84-28) 38230809
 • Fax:(84-28) 38213233
 • Tên chứng khoán:Cổ phiếu Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – CTCP
 • Mã chứng khoán:FIC
 • Mệnh giá:10.000 đồng/cp.
 • Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

 •  Thời gian tổ chức: Trước ngày 30/06/2020 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo tại Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)
 • Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo tại Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020).
 • Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (Nội dung chi tiết sẽ đăng tải trên Website Tổng công ty chấm nhất trước 10 ngày kể từ ngày diễn ra Đại hội)

Trân trọng thông báo./.