Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 TCT VLXD số 1 - CTCP