Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ của Tông công ty