Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm bên dưới: