Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bẳng tiền cho cổ đông Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP