Thông báo Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP