Quyết định thực hiện bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty VLXD Số 1 - TNHH MTV

Ngày 30/3/2016, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đã ký Quyết định 279/QĐ-BXD về việc thực hiện bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty VLXD Số 1 - TNHH MTV. Tổng Công ty FICO trân trọng giới thiệu Quyết định 279/QĐ-BXD của Bộ xây dựng: