Quyết định phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1

Ngày 30/3/2016, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đã ký Quyết định 280/QĐ-BXD về việc phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán để làm cơ sở lựa chọn và bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược của Công ty mẹ - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FICO) khi tbực biện Phương án cổ phần hóa. Tổng Công ty FICO trân trọng giới thiệu Quyết định 280/QĐ-BXD của Bộ xây dựng: