Nghị quyết về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Tổng Công ty FiCO