Nghị quyết về phê duyệt các giao dịch, hợp đồng giữa TCT VLXD Số 1 - CTCP và các bên có liên quan