Nghị quyết về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty