Nghị quyết Công tác nhân sự đối với chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP