Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP