Giấy chứng nhận đăng ký doanh đăng ký thay đổi lần thứ: 11, ngày 21 tháng 5 năm 2021