Đại hội Cổ đông thường niên Công ty CP Hóa An

Ngày 24/04/2018 tại Khu du lịch Tân Cảng, số A100 Ung Văn Khiêm, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hóa An đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết gồm những nội dung sau:

  1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

STT

Chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị tính

Số tin

1

Tổng Doanh thu

1.000 đ

267.783.325

2

Tổng Lợi nhun trước thuế

1.000 đ

73.434.725

3

Tổng Lợi nhun sau thuế

1.000 đ

58.730.199

4

Thu nhp bình quân c năm NLĐ/tháng

1.000 đ

12.000

 5 Mức cổ tức 2017 (đã thanh toán )  %   15%
 6 Mức cổ tức 2017 (còn lại + chia thêm sau ĐH )   10%

  1. Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018:

STT

Chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị tính

Số tin

1

Tổng Doanh thu

1.000 đ

270.000.000

2

Tổng Lợi nhun trước thuế

1.000 đ

65.000.000

3

Tổng Lợi nhun sau thuế

1.000 đ

52.000.000

4

Thu nhp bình quân c năm NLĐ/tháng

1.000 đ

12.000

  1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Qui chế nội bộ về quản trị của công ty:

     Công ty CP Hóa An là đơn vị có bề dày kinh nghiệm về khai thác kinh doanh các mỏ. Trong năm 2017, HĐQT Công ty CP Hóa An đã chỉ đạo đẩy mạnh năng lực sản xuất tiêu thụ sản phẩm tại các mỏ theo công suất cho phép góp phần nâng cao hiệu quả của Công ty.

     Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa An tiếp tục nghiên cứu và xây dựng các phương án cải tiến, nâng cấp, kết nối hạ tầng tại các mỏ nhằm nâng cao hiệu quả và công suất khai thác của mỏ.

     Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả SXKD, HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống của người lao động, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và PCCN đảm bảo an toàn tuyệt đối với tài sản cho doanh nghiệp và tính mạng của người lao động.

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Hóa An