Ban lãnh đạo

hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Ngọc Bền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty
Ông Hồ Đình Thuần Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng công ty
Ông Lê Đức Huy Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng ban Thương mại Tổng công ty
Ông Đào Trọng Khanh Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
Ông Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Hội đồng quản trị Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty
Ban kiểm soát
Ông Phạm Việt Thắng Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty
Ông Hồ Bảo Hùng Thành viên Ban kiểm soát
Ông Đào Quang Sơn Thành viên Ban kiểm soát
Ban điều hành
Ông Hồ Đình Thuần Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty
Ông Lã Thái Hiệp Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Trưởng ban Tài chính Tổng công ty
Ông Nguyễn Xuân Thắng Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
Lãnh đạo các ban nghiệp vụ
Ông Cao Trường Thụ Chánh văn phòng Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Hành chính quản trị
Ông Nguyễn Văn Dương Trưởng ban Thương mại
Bà Nguyễn Ngọc Tuyền Kế toán trưởng
Ông Nguyễn Xuân Thành Trưởng Ban Nhân sự - Pháp chế Tổng công ty
Ông Phạm Việt Thắng Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty
Ông Ngô Xuân Chính Phó ban Kế toán Tổng công ty
Ông Đặng Xuân Long Phó ban Tài chính Tổng công ty
Lãnh đạo các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết
Ông Trịnh Bửu Tuân Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO
Ông Nguyễn Công Bảo Tổng giám đốc CTCP Xi măng FiCO Tây Ninh
Ông Đinh Phúc Thọ Tổng giám đốc CTCP Phước Hòa FiCO
Ông Nguyễn Tiến Hồng Tổng giám đốc CTCP Cơ khí XD Tân Định FiCO
Ông Trần Hưng Lương Tổng giám đốc CTCP Gạch men Thanh Thanh.
Ông Võ Văn Tùng Tổng giám đốc CTCP Vitaly
Ông Trịnh Tiến Bảy Tổng giám đốc CTCP Hóa An
Ông Trần Phúc Ái Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cát Cam Ranh FiCO
Ông Phạm Thanh Hùng Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc FiCO
Bà Đoàn Kim Thanh Tổng giám đốc CTCP FiCO Công nghệ cao (FiCO Hitech)
Ông Đỗ Văn An Tổng giám đốc CT TNHH Xây dựng FiCO- COREA
Ông LOH JOO KHIM (STEVEN ) Tổng giám đốc CTCP Bêtông FiCO PAN-UNITED
Ông Nguyễn Văn Phong Tổng giám đốc CTCP Khoáng sản FiCO Bình Phước (BiFiCO)