Trang chủ Giới thiệu Ban Lãnh Đạo

Ban Lãnh Đạo

 

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY FICO

I. Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Ngọc Bền

2. Ông Nguyễn Quang Trung

3. Ông Đào Trọng Khanh

4. Ông Lê Đức Huy

5. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị

II. Ban kiểm soát:

1. Ông Phạm Việt Thắng

Trưởng ban Kiểm soát

2. Ông Hồ Bảo Hùng

Thành viên Ban kiểm soát

3. Ông Đào Quang Sơn

Thành viên Ban kiểm soát

III. Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng:

1. Ông Nguyễn Quang Trung

2. Ông Hồ Đình Thuần

3. Ông Lã Thái Hiệp

Tổng giám đốc Tổng công ty

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

IV.Lãnh đạo các Ban nghiệp vụ, chi nhánh:

1. Ông Cao Trường Thụ

2. Ông Đoàn Nguyễn Trọng Hải

3. Ông Nguyễn Văn Dương

4. Ông Đỗ Trung Hiếu

5. Ông Trịnh Bửu Tuân

 

6. Ông Phạm Thành Tuân

7. Ông Trần Phúc Ái

8. Ông Phạm Thanh Hùng

9. Ông Lê Xuân Thủy

10. Ông Vũ Thanh Hải

11. Ông Trần Văn Hạnh

Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị

Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư Tổng hợp

Trưởng ban Hành chính Quản trị

Phó Trưởng ban phụ trách ban Nhân sự Pháp chế

Giám đốc Công ty TM VLXD FiCO; Giám đốc Chi nhánh

FiCO Đồng Nai ;   Giám đốc Chi nhánh FiCO Bình Dương

Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ

Giám đốc Công ty Cát Cam Ranh FiCO

Giám đốc Công ty Địa ốc FiCO

Giám đốc Xí nghiệp Đá Thống Nhất

Giám đốc Chi nhánh FiCO Hà Nội

Phụ trách chi nhánh FiCO Đà Nẵng

 

LƯỢT TRUY CẬP