Trang chủ Quan hệ Cổ đông Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

NĂM 2017

Tài liệu họp

1. Chương trình đại hội

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/1.chuong-trinh.pdf

2. Giấy mời tham dự đại hội

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/2.giay-moi.pdf

3. Thông báo đề cử, ứng cử

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/3.thong-bao.pdf

4. Đơn đề cử Ban kiểm soát

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/4.don-de-cu.pdf

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/4.don-de-cu.doc

5. Đơn ứng cử Ban kiểm soát

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/5.don-ung-cu.pdf

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/5.don-ung-cu.doc

6. Sơ yếu lý lịch

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/6.mau-so-yeu-ly-lich.pdf

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/6.mau-so-yeu-ly-lich.doc

7. Giấy ủy quyền

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/7.giay-uy-quyen.pdf

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/7.giay-uy-quyen.doc

8. Quy chế làm việc

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/8.quy-che-lam-viec.pdf

9. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/9.bao-cao-hoi-dong-quan-tri.pdf

10. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh và đầu tư năm 2017

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/10.to-trinh-thong-qua-ke-hoach.pdf

11. Báo cáo của Ban kiểm soát

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/11.bao-cao-cua-ban-kiem-soat.pdf

12. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/12.to-trinh-thong-qua-bao-cao-tai-chinh-kiem-toan.pdf

13. Tờ trình phương án phấn phối lợi nhuận 2016

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/13.to-trinh-phuong-an-phan-phoi-loi-nhuan-2016.pdf

14. Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/14.to-trinh-thu-lao.pdf

15. Tờ trình thay đổi tên Tổng công ty

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/15.to-trinh-doi-ten-tct.pdf

16. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán, báo cáo tài chính 2017

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/16.to-trinh-don-vi-kiem-toan.pdf

17. Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

    http://fico.com.vn/public/17.quy-che-de-cu-ung-cu.pdf

18. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

    http://fico.com.vn/public/dhcd2017/18.the-le-bau-cu.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

Tài liệu họp

1. Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ

        fico.com.vn/public/dhcd/1.Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ.pdf

2. Chương trình ĐHĐCĐ

       fico.com.vn/public/dhcd/2.Chương trình ĐHĐCĐ.pdf

3. Mẫu phiếu kiến nghị sửa đổi, bổ sung chương trình ĐHĐCĐ

     fico.com.vn/public/dhcd/3. Mẫu phiếu kiến nghị sửa đổi, bổ sung chương trình ĐHĐCĐ.pdf

     fico.com.vn/public/dhcd/3.Mẫu phiếu kiến nghị sửa đổi, bổ sung chương trình ĐHĐCĐ.doc

4. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

     fico.com.vn/public/dhcd/4.Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.pdf

5. Mẫu đơn đề cử thành viên HDQT

     fico.com.vn/public/dhcd/5.Mẫu đơn đề cử thành viên HDQT.pdf

     fico.com.vn/public/dhcd/5.Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT.doc

6. Mẫu đơn ứng cử thành viên HDQT

     fico.com.vn/public/dhcd/6.Mẫu đơn ứng cử thành viên HDQT.pdf

     fico.com.vn/public/dhcd/6.Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT.doc

7. Mẫu đơn đề cử thành viên BKS

     fico.com.vn/public/dhcd/7.Mẫu đơn đề cử thành viên BKS.pdf

     fico.com.vn/public/dhcd/7.Mẫu đơn đề cử thành viên BKS.doc

8. Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS

     fico.com.vn/public/dhcd/8.Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS.pdf

     fico.com.vn/public/dhcd/8.Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS.doc

9. Mẫu sơ yếu lý lịch cho các ứng viên được đề cử, ứng cử

     fico.com.vn/public/dhcd/9.Mẫu sơ yếu lý lịch cho các ứng viên được đề cử, ứng cử.pdf

     fico.com.vn/public/dhcd/9.Mẫu sơ yếu lý lịch cho các ứng viên được đề cử, ứng cử.doc

10. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

     fico.com.vn/public/dhcd/10.Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.pdf

     fico.com.vn/public/dhcd/10.Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.doc

11. Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

     fico.com.vn/public/dhcd/11.Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.pdf

     fico.com.vn/public/dhcd/11.Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.doc

12. Quy chế làm việc

      fico.com.vn/public/dhcd/12.Quy che lam viec.pdf

13. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động TCty VLXD số 1 - CTCP

     fico.com.vn/public/dhcd/13. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động TCty VLXD số 1 - CTCP.pdf

14. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động

      fico.com.vn/public/dhcd/14.Dieulehoatdong.pdf

15. Quy chế đề cử, ứng cử

      fico.com.vn/public/dhcd/15.Quy che de cu ung cu.pdf

16. Thể lệ bầu cử

      fico.com.vn/public/dhcd/16.The le bau cu.pdf

17. Tờ trình thông qua KH SXKD quí 4-2016 và định hướng 2017

     fico.com.vn/public/dhcd/17. Tờ trình thông qua KH SXKD quí 4-2016 và định hướng 2017.pdf

18. Báo cáo KH SXKD quý 4-2016 và định hướng 2017.pdf

     fico.com.vn/public/dhcd/18. Báo cáo KH SXKD quý 4-2016 và định hướng 2017.pdf

19. Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS TCty VLXD số 1 - CTCP

     fico.com.vn/public/dhcd/19. Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS TCty VLXD số 1 - CTCP.pdf

20. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016

     fico.com.vn/public/dhcd/20. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016.pdf

 

LƯỢT TRUY CẬP